Aydınlatma Metni

Nc Ritim Teknoloji Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Genel Aydınlatma Metni

Nc Ritim Teknoloji Yazılım ve Makina San.Tic.Ltd.Şti. (bundan sonra “Nc Ritim Teknoloji”olarak anılacak) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz Ziyaretçilerimiz, Müşterilerimiz, Gelecekteki Müşterilerimiz, Tedarikçi ve Çalışanlarımızı, aydınlatmak amacıyla işbu metin ile bilgilendirmek istedik.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

NC RİTİM TEKNOLOJİ olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Kişisel Verilerin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesine azami önem vermekte ve tüm planlama ve faaliyetlerimizde bu özenle hareket etmekteyiz.

Özel hayatın gizliliğinin temeli olan Kişisel Verilerin korunması ve işlenmesini sadece mevzuata uyum sağlamak doğrultusunda değerlendirmiyor, yaklaşımımızın temeline insana verdiğimiz değeri koymaktayız.

Bu bilinçle NC RİTİM TEKNOLOJİ olarak, Kişisel Verilerin korunması ve işlenmesi için tüm idari ve teknik tedbirleri alıyoruz. Politikaya uyumluluğun sağlanması amacıyla çalışanların farkındalığının sağlanması için çalışmalar yapılmakta, yeni başlayan çalışanlar için gerekli uyum süreçleri işletilmekte ve gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.

Bilgilendirme 

Kanun; Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere; kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir. Bu nedenle, bu metin ile Kanun’dan doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü açıklamakta olup “Kişisel Verilerin Korunması ve Kişisel Veri Paylaşım İzni” kişilerin bilgisine sunulmaktadır.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.  Gerekçede, bir kişinin belirli veya belirlenebilir olması mevcut verilerin herhangi bir şekilde bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmesi suretiyle, o kişinin tanımlanabilir hale getirilmesi olarak tanımlanmıştır.

 • Ad, Soyad,
 • TC Kimlik No,
 • Pasaport Numarası
 • Adres,
 • Telefon,
 • Sisteme Giriş-Çıkış Zamanları,
 • Ziyaret ettikleri alanlar/ürünler ve yaptıkları işlemler,
 • Bulundukları konumlar ile ilgili veri tabanlarında ya da dosyalarında tutulan dijital veriler,
 • İK/satış ya da başka birimler tarafından tutulan kişilere ait bilgilerin saklandığı iş başvuruları/özgeçmişler, sipariş kayıtları gibi belgeler,
 • Doğum Yeri/Tarihi,
 • Taşıt Plakası,
 • E-Mail Adresi / IP Adresi,
 • Görüntü ve Ses Kayıtları,
 • Kişiyi belirlenebilir kılan benzer tüm veriler,

 

Özel Nitelikli: Özel nitelikli kişisel veriler öğrenilmesi halinde ilgili kişi hakkında ayrımcılık yapılmasına veya mağduriyete neden olabilecek nitelikteki verilerdir. Bu nedenle, diğer kişisel verilere göre çok daha sıkı şekilde korunmaları gerekmektedir. Özel nitelikli kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası ile ya da Kanunda sayılan sınırlı hallerde işlenebilir. Açık rıza, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı belirtmektedir. Bu bağlamda;

 • Irkı,
 • Etnik Kökeni,
 • Siyasi Düşüncesi,
 • Felsefi İnancı,
 • Dini, Mezhebi veya diğer inançları,
 • Kılık Ve Kıyafeti,
 • Dernek, Vakıf ya da Sendika Üyeliği,
 • Sağlığı,
 • Ceza Mahkûmiyeti/Mülkiyeti Verileri,
 • Güvenlik Tedbirleriyle İlgili Verileri,
 • Biyometrik ve Genetik Verileri

 

1.Veri Sorumlusu

Şirket www.ncritim.com web sitesi ile Şerifali Mahallesi Emin Sokak No:12 Ümraniye- İstanbul adresinde faaliyet göstermekte olup; finans, fiziksel mekân güvenliği, iletişim, kimlik, mesleki deneyim, müşteri işlem ve özlük verilerinden oluşan kişisel verilerinizi KVKK kapsamında veri sorumlusu olarak işlemekteyiz.

2.Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz;  çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekân güvenliğinin temini, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları dâhilinde işlenecektir.

 

3- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla; müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla topluluk şirketleri ile; mal hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla tedarikçi firma ile; çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, mal hizmet satın alım/satış süreci, iletişim, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amaçlarıyla muhasebe bürosu tedarikçimiz ile paylaşılabilecektir.

4-Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verileriniz, şirketimizin ticari faaliyetleri çerçevesinde otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitemiz, sosyal medya mecralarımız, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz ve/veya faaliyetlerimizin tamamlayıcısı niteliğinde hizmet aldığımız taraflar, anlaşmalı kuruluşlar ve benzeri diğer kanalları aracılığı ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen; hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi, sözleşme imzalanması ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri ve hukuki sebeplerine dayanılarak elde edilebilecek ve bu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

5- 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereği haklarınız

 KVKK’nın 11. maddesi kapsamında “İlgili kişinin hakları” başlığı altında yer alan haklarınız ile ilgili taleplerinizi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1.fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince; Nc Ritim Teknoloji’ye başvurarak kişisel verilerinizin,

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse bilgi talep etme,
 3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini talep etme,
 6. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
 7. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (c) ve (d) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini,

Talep etme hakkına sahipsiniz.

Taleplerinizi kimliğinizi tevsik edici bilgi/belgelerle birlikte;

 1. Yazılı olarak bir dilekçe ile şirket adresimize İnsan Kaynakları departmanı dikkatine iletebilir,
 2. Güvenli elektronik imza ya da şirketimize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı elektronik posta adresinizden info@ncritim.com adresine mail atabilirsiniz. Başvurunuz “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” “Başvuru Usulü” başlıklı 5.maddesi 2.fıkrasına uygun olarak yapılmalıdır. Şirketimiz tarafından başvurunuz değerlendirilerek, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.